ΕρευνητικοΙ ΠυλΩνες

1. Ψηφιακός μετασχηματισμός και ηλεκτρονικές επικοινωνίες

2. Ψηφιακός μετασχηματισμός και επιχειρήσεις

3. Ψηφιακός μετασχηματισμός, προστασία προσωπικών δεδομένων και ιδιωτικότητα

4. Ψηφιακές τεχνολογίες και οικονομία

5. Τεχνητή Νοημοσύνη

Ειδικότερα, αντικείμενα έρευνας του Εργαστηρίου αποτελούν ενδεικτικά οι ακόλουθες θεματικές:

 1. Ψηφιακός μετασχηματισμός και ηλεκτρονικές επικοινωνίες

 • Ρύθμιση της αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών
 • Τηλεπικοινωνίες και Ψηφιακή Αγορά στην ΕΕ
 • Εθνικές και ευρωπαϊκές ρυθμιστικές και εποπτικές αρχές
 • Διαιτησία στο πλαίσιο των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών
 • Αδειοδότηση τηλεπικοινωνιών, δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών
 • Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες και Ψηφιακή Διακυβέρνηση. Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
 • Ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δεδομένα
 • Ονόματα χώρου (domain names), σύστημα ονοματοδοσίας, διαχείριση και λειτουργία
 • Σύγχρονα τηλεπικοινωνιακά συστήματα και δίκτυα – Ψηφιακή Τηλεόραση
 • Επίγεια και ψηφιακή τηλεόραση. Αδειοδότηση ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών στην Ελλάδα
 • Τηλεπικοινωνίες και Δίκαιο Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου
 • Συνεργασία Ευρώπης – ΗΠΑ στον τομέα της τεχνολογίας
 • Διεθνές Δίκαιο Τηλεπικοινωνιών. Δορυφορική τηλεόραση
 • Νέες τεχνολογίες, σύγχρονα δίκτυα και Τεχνητή Νοημοσύνη. Η γεωπολιτική σημασία τους και η θέση της Ελλάδας στον παγκόσμιο ανταγωνισμό
 • Ευρωπαϊκή Άμυνα και ασφάλεια
 • Διαχείριση διαστήματος
 • Ψηφιακά δίκτυα και συνδεσιμότητα
 • Ψηφιακή υποδομή (δίκτυα 5G, οπτικές ίνες, ημιαγωγοί, δίκτυα πολύ υψηλών δυνατοτήτων (VHCN), κόμβοι αιχμής, κβαντική υπολογιστική)
 • Ψηφιακή ραδιοφωνία
 • Σταθερή και κινητή τηλεφωνία
 • Ψηφιακά δικαιώματα των χρηστών
 • Καθολική υπηρεσία
 • Πρόσβαση, διασύνδεση και διαλειτουργικότητα
 • Κρατικές ενισχύσεις (state aid)
 • Ελεύθερος και αθέμιτος ανταγωνισμός στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες
 • Προστασία καταναλωτών
 • Απόρρητο τηλεπικοινωνιών
 • Ασφάλεια και κυβερνοασφάλεια
 • Εφαρμοστέο δίκαιο και δωσιδικία
 • Δικαστική επίλυση διαφορών
 • Εξωδικαστική επίλυση διαφορών

2. Ψηφιακός μετασχηματισμός και επιχειρήσεις

 • Η ενιαία ψηφιακή αγορά
 • Ψηφιακές αγορές και ψηφιακές υπηρεσίες
 • Ψηφιακός μετασχηματισμός του δικαίου των εμπορικών εταιρειών
 • Ψηφιακός μετασχηματισμός, εταιρική διακυβέρνηση, εταιρική κοινωνική ευθύνη και βιωσιμότητα
 • Επενδύσεις και χρηματοδότηση
 • Ευρωπαϊκή στρατηγική για τη βιομηχανία
 • Εταιρείες «Μονόκεροι» (Unicorns)
 • Ελεύθερος και αθέμιτος ανταγωνισμός. Πολυεθνικές επιχειρήσεις στον τεχνολογικό τομέα (big tech, tech giants)
 • Συγκεντρώσεις επιχειρήσεων
 • Εξαγορές και συγχωνεύσεις τεχνολογικών επιχειρήσεων
 • Ζητήματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας
 • Ζητήματα προστασίας καταναλωτών
 • Ηλεκτρονικό εμπόριο
 • Εμπορική προώθηση (διαφήμιση). Αθέμιτη και συμπεριφορική διαφήμιση
 • Ευθύνη διαμεσολαβητών παροχής υπηρεσιών
 • Ευθύνη ηλεκτρονικών αγορών (online marketplaces)
 • Συμβάσεις από απόσταση
 • Εταιρικό δίκαιο και χρηματοδότηση επιχειρήσεων: Το φαινόμενο των νεοφυών επιχειρήσεων στον τεχνολογικό τομέα (start-ups)
 • Έλεγχοι διεθνών ροών επενδυτικών κεφαλαίων κατά την εξαγορά στρατηγικών επιχειρήσεων
 • Δίκαιο Ξένων Επενδύσεων: Στρατηγικές έρευνας και ανάπτυξης (R&D) στον τεχνολογικό τομέα και η συζήτηση για την διασυνοριακή μεταφορά τεχνολογίας.
 • Τεχνητή νοημοσύνη και εταιρική ευθύνη
 • Διασπαστικές τεχνολογίες στις επιχειρήσεις (Blockchain κα.)
 • Δικτυωμένη Επιχείρηση (Network Enterprise) και επιχειρηματικά συμβατά δίκτυα

3. Ψηφιακός μετασχηματισμός, προστασία προσωπικών δεδομένων και ιδιωτικότητα

 • Προσωπικά δεδομένα και ιδιωτικότητα στην ψηφιακή εποχή
 • Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ)
 • Ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων (δεδομένα υγείας, βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα βιοϊατρικής έρευνας κλπ.)
 • Τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence)
 • Μεγαδεδομένα (Big Data)
 • Διαδίκτυο των πραγμάτων (Internet of Things)
 • Συστήματα επιτήρησης και παρακολούθησης
 • Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
 • Διατήρηση τηλεπικοινωνιακών δεδομένων
 • Παρακολούθηση ηλεκτρονικών επικοινωνιών για σκοπούς δημόσιας και εθνικής ασφάλειας
 • Ανοικτά δεδομένα και επαναχρησιμοποίηση πληροφοριών του δημόσιου τομέα
 • Επεξεργασία δεδομένων από τις διωκτικές αρχές
 • Γεωεντοπισμός σε κινητές συσκευές
 • Αστική και ποινική προστασία προσωπικών δεδομένων
 • Ασφάλεια δεδομένων

4. Ψηφιακές τεχνολογίες και οικονομία

 • Δίκτυα 5G
 • Τεχνητή νοημοσύνη
 • Τεχνολογίες αιχμής
 • Υπολογιστικά νέφη
 • Κβαντική υπολογιστική
 • Έξυπνα δίκτυα και έξυπνα συστήματα μέτρησης (smart grid & smart metering)
 • Εφαρμογές κινητών συσκευών
 • Ηλεκτρονική διακυβέρνηση
 • Ανοικτή διακυβέρνηση
 • Ευρωπαϊκή ψηφιακή ταυτότητα
 • Ηλεκτρονική δικαιοσύνη (e-Justice)
 • Ηλεκτρονική Δημοκρατία (e-Democracy)

5. Τεχνητή Νοημοσύνη

 • Η Πράξη για την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI Act)
 • Τεχνητή Νοημοσύνη και Διαδίκτυο
 • Τεχνητή Νοημοσύνη και Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
 • Τεχνητή Νοημοσύνη και Ανθρώπινα Δικαιώματα
 • Τεχνητή Νοημοσύνη και Βιομηχανική Ιδιοκτησία
 • Τεχνητή Νοημοσύνη και Ανταγωνισμός
 • Τεχνητή Νοημοσύνη και Προσωπικά Δεδομένα
 • Τεχνητή Νοημοσύνη και Προστασία Καταναλωτή
 • Τεχνητή Νοημοσύνη και Δημοκρατικό Κράτος