ΠρακτικΗ Ασκηση

Το Εργαστήριο προσφέρει σε σταθερή βάση τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες, και ειδικότερα στη στήριξη του e-παρατηρητηρίου για το δίκαιο του ψηφιακού μετασχηματισμού και το δίκαιο της τεχνητής νοημοσύνης, όπως και στην τροφοδότηση της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων με σχετική νομοθεσία, νομολογία και λοιπά ερευνητικά δεδομένα.