ΣτΗριξη της ΔιδασκαλΙας

Το Εργαστήριο στηρίζει τη διδασκαλία του ΔΠΜΣ με τίτλο «Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας – Δίκαιο και Πολιτική» καθώς και το κοινό ΠΜΣ στις Στρατηγικές Σπουδές σε συνεργασία με την Ανωτάτη Διακλαδική Σχολή Πολέμου (ΑΔΙΣΠΟ).

Το Εργαστήριο στηρίζει, επίσης, σε σημαντικό βαθμό τα μεταπτυχιακά μαθήματα των επτά μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών της Νομικής Σχολής και ιδιαίτερα των ΠΜΣ με τίτλο «Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Νομικές Σπουδές», «Εμπορικό Δίκαιο», «European Business and Economic Law», «Θεωρία Δικαίου και Διεπιστημονικές Νομικές Σπουδές», καθώς και το ΔΠΜΣ με τίτλο  «Δίκαιο και Οικονομικά».